قوانین

شرایط استفاده از خدمات فرازینو
                                   
 فرازینو که به عنوان واسط و پل ارتباطی میان کاربران، تبلیغ دهندگان و نمایش دهندگان است، در صدد ایجاد بستری مناسب برای نمایش ویدیوها،بنرها،کلیک ها،همسان و موبایلی های تبلیغاتی در هزاران وب سایت ایرانی و خارجی و شبکه های اجتماعی است. استفاده از خدمات این سیستم به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (آگهی دهندگان و نمایش دهندگان) تلقی می‌شود.